ρ. совершенствовать επ.ξεργασία

[эпексергасия] ουσ. Θ. совершенствование επ.ρώτηση [эперотиси] ουσ. θ. запрос επ.τειος [эпэтиос] ουσ. θ. годовщина. επ.τηρίδα [эпетирида] ουσ. θ. ежегодник επ.υφημώ [эпэффимо] ρ. одобрять, рукоплескать, επ.ρεάζω [эпирэфзо] ρ. оказывать влияние, επ.βάλλω [эпивалло] ρ. накладывать, возлагать, επ.βάρυνση [эпиваринси] ουσ. Θ. отягощение, обременение, επ.βαρυντικός [эпивариндикос] επ. отягощающий, обременительный, επ.βαρύνω [эпиварино] р. отягощать, обременять, επ.βάτης [эпивагис] ουσ. а. пассажир. επ.βεβαιώνω [эпивэвэоно] р. подтверждать. επ.βεβαίωση [эпивэвэоси] ουσ. Θ. подтверждение, επ.βιβάζω [эпививазо] р. сажать, грузить, επ.βίβαση [эпививаси] ουσ. Θ. посадка, погрузка, επ.βλαβής [эпивлавис] επ. вредный. επ.βλέπω [эпивлэпо] р. присматривать, επ.βλεψη [эпивлэпси] ουσ. Θ. присмотр. επ.βλητικός [эпивлитикос] επ. внушающий почтение, настоятельный. επ.βληπκότητα [эпивлкгикотига] ουσ. Θ. внушительность, настоятельность, επ.βολή [эпиволи] ουσ. Θ. накладывние, возлагание. επ.βουλεύομαι [эпивулэвомэ] р. составлять замысел, замышлять επ.βουλή [эпивули] ουσ. Θ. заговор, замысел, επ.βουλος [эпивулос] επ. злоумышленный, предательский επ.βράβευση [эпивравэфси] ουσ. Θ. награждение, вознаграждение, επ.βραβεύω [эпивравэво] р. награждать, вознаграждать, επ.δεικνύω [епидикнио] р. указывать επ.δειξη [эпидикси] ουσ. Θ. показное проявление επ.δέξιος [эпидэксиос] εκ. ловкий, искусный, επ.δεξιότητα [эпидэксиотита] ουσ. Θ. ловкость, искусность, επ.δερμίδα [эпидэрмида] ουσ. Θ. кожа επ.δερμικός [эпидэрмикос] εκ. накожный. επ.δεσμος [эпидэзмос] ουσ. а. повязка. επ.δημία [эпидимиа] ουσ. θ. эпидемия. επ.δημικός [элидимикос] επ. эпидемический, επ.διορθώνω [эпидиортоно] р. поправлять, ремонтировать, επ.διόρθωση [эпидиортоси] ουσ. Θ. починка, ремонт, επ.διώκω [эпкциоко] р. добиваться, стремиться, επ.δίωξη [эпидиокси] ουσ. Θ. стремление. επ.δοκιμόιζω [эпидокимазо] р. одобрять. επ.δοκιμασία [эпндокимасиа] ουσ. Θ. одобрение. ея!вокцкнл1М^ [эпиаокимасшкос]εκ. одобрительный, επ.δομα [эпидома] ουσ. о. пособие. επ.δοξος [эпидоксос] εκ. вероятный, предполагаемый, επ.δόρπιο [эпидорпио] ουσ. о. десерт. επ.δοση [эписоди] ουσ. Θ. преуспевание. επ.δρομέας [эпндромэас] ουσ. а. захватчик, агрессор, επ.δρομή [эпидроми] ουσ. Θ. вторжение, агрессия, επ.είκεια [эпиикиа] ουσ. Θ. снисходительность, επ.εικής [эпиикис] εκ. снисходительный, επ.ζήμιος [эпизимиос] εκ. убытотчньгй, приносящий ущерб επ.θεμα [эпитэма] ουσ. о. компресс. επ.θεση [эпитэси] ουσ. Θ. нападение, агрессия, επ.θετικός [эпитэтикос] εκ. наступательный, агрессивный, επ.θετικότητα [эпитэтикотита] ουσ. Θ. агрессивность, επ.θετο [эпитэто] ουσ. о. (γραμ.) прилагательное,end фамилия, επ.θεώρηση [эпифеориси] ουσ. Θ. обозрение επ.θεωρητής [эпифеоритис] ουσ. а. обозреватель επ.θεωρώ [эпифеоро] р. делать обзор επ.θυμητός [эпитимитос] εκ. желательный, желанный, επ.θυμία [эпитимиа] ουσ. Θ. желание. επ.θυμώ [эпитимо] р. желать, хотеть. επ.καιρο [эпикеро] ουσ. о. своевременность, уместность, επ.καιρος [эпикерос] εκ. своевременный, уместный, επ.καιρότητα [епикеротита] ουσ. Θ. своевременность επ.καρπία [эпикарпиа] ουσ. Θ. пользование, употребление επ.κεντρο [эпикентро] ουσ. о. эпицентр. επ.κερδής [эпикердис] εκ. прибыльный, доходный, επ.κεφαλίδα [эпикефалнда] ουσ. Θ. заголовок, заглавие, επ.κήδειος [эпикидиос] εκ. похоронный, погребальный, επ.κίνδυνα [эпикиндина] εκίρ. опасно επ.κίνδυνος [эпикиндинос] εκ. опасный, рискованный, επ.κοινωνία [эпикинониа] ουσ. Θ. сообщение, связь, общение, επ.κοινωνώ [эпикиноно] р. иметь связь, общаться, επ.κόλληση [эпиколлиси] ουσ.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.